مشاوره رایگان

صعودی به بالا ترین نقطه موفقیت با آموزشگاه زبان امروز

Ad1/6sun29

نام استاد : آقای اسکندری
گروه : Ad
دپارتمان : Adults
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/09/21
تاریخ پایان دوره : 1395/11/10
ظرفیت باقیمانده : 19
دوره فعال

Ad1/8sat20

نام استاد : آقای کریمی
گروه : Ad
دپارتمان : Adults
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 17
تاریخ شروع دوره : 1395/09/20
تاریخ پایان دوره : 1395/11/16
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

Ad2/4sat18

نام استاد : آقای فریور
گروه : Ad2
دپارتمان : Adults
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/09/20
تاریخ پایان دوره : 1395/11/09
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

Ad2/6sun29

نام استاد : آقای اسکندری
گروه : Ad2
دپارتمان : Adults
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/11/17
تاریخ پایان دوره : 1396/01/22
ظرفیت باقیمانده : 4
دوره فعال

Ad2/8sat19

نام استاد : آقای کریمی
گروه : Ad2
دپارتمان : Adults
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/11/16
تاریخ پایان دوره : 1396/01/23
ظرفیت باقیمانده : 7
دوره فعال

Ad2/8sat21

نام استاد : آقای علیجانی
گروه : Ad2
دپارتمان : Adults
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 17
تاریخ شروع دوره : 1395/09/20
تاریخ پایان دوره : 1395/11/16
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

Ad2/8sat28

نام استاد : آقای فریور
گروه : Ad2
دپارتمان : Adults
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/09/20
تاریخ پایان دوره : 1395/11/09
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

Ad3/4sat18

نام استاد : آقای فریور
گروه : Ad3
دپارتمان : Adults
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/11/16
تاریخ پایان دوره : 1396/01/23
ظرفیت باقیمانده : 14
دوره فعال

Ad3/4sat29

نام استاد : آقای اسکندری
گروه : Ad3
دپارتمان : Adults
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/09/20
تاریخ پایان دوره : 1395/11/09
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

Ad3/6sat20

نام استاد : آقای کریمی
گروه : Ad3
دپارتمان : Adults
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 17
تاریخ شروع دوره : 1395/09/20
تاریخ پایان دوره : 1395/11/16
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

Ad3/8mon18

نام استاد : آقای فریور
گروه : Ad3
دپارتمان : Adults
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/09/22
تاریخ پایان دوره : 1395/11/11
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

Ad3/8sat21

نام استاد : آقای علیجانی
گروه : Ad3
دپارتمان : Adults
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی

تعداد جلسات : 15
تاریخ شروع دوره : 1395/11/16
تاریخ پایان دوره : 1396/01/23
ظرفیت باقیمانده : 6
دوره فعال
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی